در حال انتقال به آدرس درخواستی

آخرین روز معاملاتی هفته در بورس متفاوت می شود ؟