در حال انتقال به آدرس درخواستی

توضیح مدیرمالی درباره تعدیل سود 1150 درصدی "شراز" و پیشنهاد تقسیم سود