در حال انتقال به آدرس درخواستی

صالحی: براساس نامه مقام معظم رهبری، عمليات تبادل سوخت را انجام داديم