در حال انتقال به آدرس درخواستی

عدم اعتماد سهامداران نسبت به عملکرد دولتمردان/ تعلل وزارت نفت در اعلام قیمت نهایی نرخ خوراک