در حال انتقال به آدرس درخواستی

20 هزار تاکسي فرسوده از پايتخت خارج مي شوند