در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایرنا - روحاني: امروز شرايط جذب سرمايه در كشور فراهم شده است