در حال انتقال به آدرس درخواستی

بزرگترین شرکت برقی خاورمیانه با 3.4 هزار میلیارد تومان به مالک جدید منتقل شد