در حال انتقال به آدرس درخواستی

پذیرش یک شرکت برای عرضه 10 درصدی و انتقال یک پالایشگاه از فرابورس