در حال انتقال به آدرس درخواستی

شمخانی در جمع خبرنگاران: بستن پرونده PMD راه ادامه برجام است