در حال انتقال به آدرس درخواستی

جدیدترین واکنش وزیر خارجه امارات به توئیت ظریف