در حال انتقال به آدرس درخواستی

روزی که حساب شخصی احمدی نژاد مسدودشد تا پول برداشت شده برای دانشگاه ایرانیان بازگردانده شود