در حال انتقال به آدرس درخواستی

آیا همه تحریم ها فردا لغو می شود؟