در حال انتقال به آدرس درخواستی

ابراز نگرانی شدید بان‌کی‌مون از سرنگون شدن جنگنده روسی توسط ترکیه