در حال انتقال به آدرس درخواستی

کاخ سفید از احتمال اعزام نیروهای بیشتر به عراق خبر داد