در حال انتقال به آدرس درخواستی

اطلاعاتی که ما داریم نشان می دهد هواپیمای روسیه در فضای سوریه مورد هدف قرار گرفته / این اقدام ترکیه...