در حال انتقال به آدرس درخواستی

ریشه ملت ایران را خواهیم خشکاند دیک چنی از سیاست مداران و استراتژیسین های ایالات متحده، در سخنانی...