در حال انتقال به آدرس درخواستی

"ارج" را بی ارج کردند/ تناقض واقعیت با سخنان مدیرعامل