در حال انتقال به آدرس درخواستی

سود هر سهم "فخوز" 565 درصد پرش کرد + علت تاخیر در اعلام رویداد مثبت