در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایرنا - دیوار تحریم ها فروریخت، دنیا به دیپلماسی تعظیم کرد