در حال انتقال به آدرس درخواستی

اوباما چون ریشه‌های شیعی دارد، با ایران به توافق رسید!