در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایرنا - برجام ذائقه عراقی هارا نسبت به ایران عوض کرد؛سرمایه گذاری مشترک به جای تجارت