در حال انتقال به آدرس درخواستی

"ونیکی" بلوک 14.83 درصدی "لپارس‌" را فروخت و 40 میلیارد تومان سود کرد