در حال انتقال به آدرس درخواستی

اگر قرار باشد عکس العمل نشان دهیم، عکس‌العمل ما خشن و سخت خواهد بود