در حال انتقال به آدرس درخواستی

جهانگیری: هیچ نگرانی در مورد اجرای برجام وجود ندارد