در حال انتقال به آدرس درخواستی

گنجور » مولوی » مثنوی معنوی » دفتر سوم » بخش 143 - حکایت امیر و غلامش کی نماز باره بود وانس...