در حال انتقال به آدرس درخواستی

انتقال اورانیوم ایران به روسیه آغاز شده است