در حال انتقال به آدرس درخواستی

اینکه بگوییم برجام مثل ترکمنچای است خلاف شرع است / مخالفان، بحث توافق را پایان یافته تلقی کنند