در حال انتقال به آدرس درخواستی

خبرگزاری بین المللی تسنیم - وزارت صنعت خبر رسانه دولت را تکذیب کرد