در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایرنا - رییس بخش کامیونهای دایملر: کامیونهای دایملر در ایران تولید خواهدشد