در حال انتقال به آدرس درخواستی

39 بازرگان ترکیه از روسیه «اخراج» شدند