در حال انتقال به آدرس درخواستی

ترکان در گفت وگو با خبرآنلاین: تکذیب می کنم،صحبت های من را در مورد 4 وزیر جعل کردند