در حال انتقال به آدرس درخواستی

امام حسین علیه السلام فرمودند:من اَحبک نهاک و من اَبغضک اَغراک.