در حال انتقال به آدرس درخواستی

Fars News Agency : جزئیات واگذاری بلوک 25 درصدی کیسون به اروپایی‌ها و زمان اجرای قرارداد گازرسانی...