در حال انتقال به آدرس درخواستی

نفت ایران رکورد 4 ساله را شکست : 3.2 میلیون بشکه در روز