در حال انتقال به آدرس درخواستی

» محبت خداوند ... خدا بندگان خود را دوست دارد ؛ ما هر چه فکر کنیم خدا چقدر ما را دوست دارد ، عقل...