در حال انتقال به آدرس درخواستی

روسیه 75 درصد منابع نفتی داعش را از کار انداخت