در حال انتقال به آدرس درخواستی

نوبخت در پاسخ به فارس خبرداد 7500 میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی از استقراض بانک مرکزی نیست