در حال انتقال به آدرس درخواستی

واکنش مدیرعامل ایران خودرو به امضاء توافق نامه با رنو