در حال انتقال به آدرس درخواستی

قرارداد خرید هواپیمای ایرباس نهایی شد