در حال انتقال به آدرس درخواستی

محدودیت خرید هر کد حقیقی و حقوقی در عرضه اولیه "بفجر" تعیین شد