در حال انتقال به آدرس درخواستی

گنجور » مولوی » مثنوی معنوی » دفتر سوم » بخش 117 - گریختن عیسی علیه السلام فراز کوه از احمقان