در حال انتقال به آدرس درخواستی

مالیبل سایپا هم درخواست افزایش سرمایه 320 درصدی از تجدید ارزیابی ها داد