در حال انتقال به آدرس درخواستی

اظهارات سرپرست حجاج ايرانی درباره تنش ایران و عربستان/ حج را نباید به روابط سیاسی گره زد