در حال انتقال به آدرس درخواستی

داعش: تا زماني که حملات هوايي فرانسه ادامه دارد، پاریس روي آرامش نخواهد ديد