در حال انتقال به آدرس درخواستی

سفير ايران در روسيه: موانع بسياري از مسير توسعه روابط دو جانبه برداشته شده است