در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایرنا - شل و اینوک تسویه بدهی های نفتی خود به ایران را آغاز کردند