در حال انتقال به آدرس درخواستی

وزیر خارجه آلمان خواستار احیاء روابط در همه زمینه ها با ایران شد