در حال انتقال به آدرس درخواستی

آیت الله هاشمی: معلوم نیست بعضی ها با چه هدفی از لغو برجام و برگشت به تهدید و تحریم سخن می گویند