در حال انتقال به آدرس درخواستی

کریمی‌اصفهانی: ایثارگران و پایداری سابقه عهدشکنی دارند/احمدی نژاداعتقادات مردم را به بازی گرفت