در حال انتقال به آدرس درخواستی

مدیرعامل سایپا یک شایعه را تکذیب کرد و به سهامداران وعده مهندسی مالی داد